خسته ام ،خسته تر از همیشه انقدر که از طلوع فردا میترسم .

دنیایم پراز بی اعتمادی شده،پراز شک  و خیانت.

همیشه از دروغ و خیانت فرار میکردم،اما انگار درست است:امد به سرم از انچه میترسیدم