برایت  سال خوشحالی،که باشد حال تو عالی

برایت تخمه وفندق،طلا ونقره در صندوق

برایت ماهی وسبزه،کبابی خوب وخوشمزه

برایت پرتغال وسیب،تراول های نو در جیب

برایت اجیل و بادام،برایت خاطری ارام

برایت بهترین ماشین،برایت کلفتی از چین

برایت بهترین همسر،که بگذارد تو  را بر سر

برایت ده پسر دختر،یکی از دیگری بهتر

برایت د بالشی پراز پر،برایت کیسه های زر

برایت عطر وبوی مشک،سه گونی اسکناس خشک

برایت کار وباجور،خبرهای خوش خوشی از دور

برایت شربتی از قند،همیشه برلبت لبخند

درآخرصد سفر پرواز

کنی سال خوشی اغاز

سال نو پیشاپیش مبارک
نوروز