کسانی که باهاشون یه رنگ بودیم؛وپشت سرمون هفتاد رنگ بودن؛عیدتون مبارک!

بامعرفتایی که تو غمهاشون کنارشون بودیم؛؛وتوشادیهایشون فراموش شدیم...شماهم عیدتون مبارک!

عزیزانی که دوستشون داشتیم؛ولی دلمون رو شکوندن؛....طوری نیست،شماهم عیدتون مبارک!

بامرامایی که  رو زخمهاشون مرهم گذاشتیم؛و رو زخمهامون نمک پاشیدن،دمتون گرم،عیدتون مبارک!

اون خوبا ،که فکر میکردن خیلی زرنگن،که واسمون نامردی کردن...شماهم عیدتون مبارک!

اما یه سری از دوستام هستن که همیشه بودن وانشاالله پاینده باشن،دوستتون دارم،دمتون گرم،عیدتون مبارک....!