پسر کوچکی وارد مغازه ای شد،جعبه نوشابه را به سمت تلفن هل داد وبر روی جعبه رفت تا دستش به دکمه های تلفن  برسد وشروع کرد به گرفتن شماره.

مغازه دار متوجه پسر بود وبه مکالمه گوش می داد.پسرک پرسید:خانم،می توانم کوتاه کردن چمن های حیاط خانه تان را به من بسپارید؟

زن پاسخ داد :کسی هست که این کار را برایم انجام میدهد!پسرک گفت: خانم،من این کار را با نصف قیمتی که او می گیرد انجام خواهم داد!

 زن در جوابش گفت که از کار این فرد کاملا راضی است،پسرک بیشتر اصرار کرد و پیشنهاد داد:خانم، من پیاده رو و جدول جلو خانه را هم برایتان جارو می کنم. در این صورت شما زیباترین چمن را در کل شهر خواهید داشت.

مجددا زن پاسخش منفی بود،پسرک در حالی که لبخندی بر لب داشت ،گوشی را گذاشت

 مغازه دار که به صحبت های او گوش داده بود به سمتش رفت وگفت:پسر، از رفتارت خوشم امد؛به خاطر اینکه روحیه خاص وخوبی داری دوست دارم کاری به تو بدهم.

 پسر جواب داد:نه ممنون،من فقط داشتم عملکردم را می سنجیدم .

من همان کسی هستم که برای این خانم  کار می کند.