روز هفتم اوریل هر سال به عنوان روز جهانی بهداشت  معرفی شده است.که شعار امسال این روز ، سال2014 :بیماری های منتقله از راه ناقلین است(موجودات کوچک،تهدیدات بزرگ)...

ناقلین موجودات کوچک مانند پشه ها،حشرات وکنه ها هستند که می توانند بیماریها را از انسانی به انسان دیگر واز جایی به جای دیگر منتقل نمایند...که این ناقلین بیشتر از طریق گزش و نوشیدن ابهای الوده توسط انسان به خصوص در مناطق گرمسیری ونیمه گرمسیری که دسترسی به بهداشت واب اشامیدنی سالم وجود ندارد فراوان است...

روز جهانی بهداشتمنبع سازمان جهانی بهداشت