هیچ وقت تو زندگی مغرور نشو چون ابشار هم با اون بلندیش سقوط میکند.

ساحل دلت را به خدا بسپار چون بهترین قایق را برایت می سازد.

عشق مانند یک ساعت شنی است همزمان که قلب را پر می کند مغز را خالی می کند .

عشق فریبی است بس بزرگ اما دوست داشتن صداقتی است بی انتها

رفاقت مثل ادم برفیه ساختنش راحته اما نگه داشتنش سخته

خوشبختی رسیدن به خواسته ها نیست بلکه لذت بردن از داشته هاست

خردمند بر سعی و عمل خویش تکیه می کند وبی خرد بر ارزوهایش

هر که به سه چیز اعتماد کند فریب خورده است کسی که انچه ناشدنی است باور کند وبه انچه اطمینان ندارد تکیه کند ودر انچه از ان او نیست طمع ورزد