به جای حبس  بگو"زندان"

به جای موفقیت بگو"کامیابی"

به  جای رفیق بگو :دوست"

به جای سوال بگو"پرسش"

به جای کلمه بگو"وازه"

به جای استقامت بگو"پایداری"

به جای تذکز بگو"یاداوری.گوشزد"

به جای صلات بگو"نماز"

به جای قرار بگو"پیمان"

به جای رسول بگو"فرستاده"

به جای قدرتمند بگو"نیرومند"

به جای جواب بگو"پاسخ"

به جای قابل قبول بگو"پذیرفتنی"

به جای قریب بگو"نزدیک"

به جای بین بگو"میان"

به جای قرار بگو"پیمان"

به جای غریب بگو"نااشنا"

به جای سارق بگو"دزد"