گلایه ها عیبی ندارد.... این کنایه هاست که ویران میکند ادمی را .


از خدا چیزی رابرایت میخواهم که جز خدا درباور هیچ کس نگنجد!