-خنده ای لطیف است ک با دیکران باشد نه به دیگران .

-اخم صادقانه دلپذیر تراز لبخند منافقانه است.

-ابلیس گفت از ادمیزاد به شگفت امدم که خدا را دوست دارد وفرمانش نمی برد ومرا دشمن می داردو فرمان همی برد

-مردم سه قسم اند:اول مرد .دوم نیمه مرد.سوم نامرد اما مرد ان باشدکه ببخشد ونستاند ونیم مرد  ان باشد که ببخشدو بستاندونامرد ان باشد که نبخشد وبستاند.

-ادم های خسیس یکی درمیان نفس میکشند.

-انتظار نداشته باشید که همه چیز موافق دلخواه شما باشد بلکه همانطورکه هست راضی شو تازندگی شما به اسایش بگذرد.

-هرگز مطالعه رابه صورت وظیفه ننگرید بلکه ان رافرصتی استثنایی برای یادگیری بدانید.

-خوشبختی مانند پروانه ای است که اگر اورا دنبال کنید از شما فرار می کند ولی اگر ارام بنشینید روی سر شما خواهد نشست