-خواست و ارزوهای خودرابه اینده موکول نکنید. هرچه می خواهید هم اکنون ازخود بخواهید


-بزرگ ترین هنر در زندگی عشق ورزیدن است.


-هرکس مرگ راتفهمد زندگی خود را تباه می کند.


-از بی وفایی دنیاهمین بس  که هر دشمنی خطرناک است اما هردوستی مفید نیست.


-هرگز از زمین خوردن دیگران خوشحال نشو شاید فردا نوبت توباشد.


-خوشبختی حاصل تقسیمات امکانات بر توقعات است و کسی که توقعات خود رادر زندگی متناسب با امکانات تعریف میکند همیشه در صدی از خوشبختی  را دارد.


-مشکلات  را به همان اندازه ای که هستند ببین نه بیشتر.چون بسیاری ازنگرانی ها وناراحتی های ما از این است که مشکلات را بیشتر از انچه هستند در نظر خود بزرگ می کنیم.


-صاحب گنج قناعت هرگز نیازمند نمی شود.


-انسان های کوچک توانایی بخشیدن دیگران ومحبت کردن به انان را ندارند.