درزندگی هیچ چیز ارزش نگرانی نداره وقتی حقیقتی مثل خدا  ساکن قلبها باشه