ااکساندر جولئین میگوید دنیایی که در ان زندگی میکنیم ما را به این باور میرساند که  ارامش با ثروت بدست می اید د ر حالی که ارامش در وجود انسان یافت میشود  در این بین تبلیغات گسترده هم ما را متقاعد میکند که بیشتر داشتن به معنی بهتر بودن است از این که نمیتوانیم اخرین مدل بازی را به کودک مان هدیه دهیم ناراحت میشویم از این که در خانه بزرگتری زندگی نمیکنیم سر خورده  میشویم در عذابیم از تحصیلاتی که نداریم  .


بئاتریس روان درمانگر یاداور میشود نارضایتی از داشته های خود یا از ان چه هستیم اعتماد به نفس ما را دچار مشکل میکند  چگونه میتوان این روند را مهار کرد ؟دیوید لوبروتون پاسخ میدهد برای رسیدن به ارامش باید  در فاصله معقول از اجزای جامعه مصرفی قرار بگیریم.