عید از سه کلمه تشکیل شده:

ع-عزیزم

ی-یادت نره

د-دوستت دارم

 تو سال 93من وبلاگمو ساختم خوشحالم از این بابت